İsnat Edilen Suçlamalara Cevaplar

1. SUÇ ÖRGÜTÜ İDDİASININ CEVAPLARI

11 Temmuz 2018 tarihli polis operasyonu ve devamındaki adli süreçte, arkadaş camiamıza yöneltilen en temel suçlamalardan biri TCK’nun 220. Maddesi’nde tanımlanan “SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA” iddiasıdır.

Daha önce de Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımıza husumet duyan bir takım karanlık çevreler  tarafından müteaddit defalar ortaya atılan bu asılsız iddianın akılla, mantıkla, vicdanla ve hukukla bağdaşmadığını ortaya koyan birçok somut delil bulunmaktadır:

BİRİNCİSİ:Fahri Başkanımız Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımızın oluşturduğu TBAV camiası, ortak fikri ve kültürel değerler etrafında bir araya gelmiş kişilerden oluşan bir sivil toplum kuruluşudur. Tamamen bir gönül birlikteliği olan bu bir araya gelişte, hiç bir suç işleme düşüncesi bulunmamaktadır. TBAV camiası mensuplarının biraraya geliş sebepleri fikri ve kültürel çalışmalar yapmaktır. 40 yılı aşkın süredir kamuoyunun gözleri önünde gerçekleştirilen (bu kitapta size bazı örneklerini sunacağımız) sayısız fikri ve kültürel etkinlik, bu gerçeğin yadsınamaz somut dellillerini oluşturmaktadır.

İKİNCİSİ:TBAV camiası mensubu arkadaşlarımız daha önce de husumetli çevrelerin benzer iftiralarının hedefi oldukları için, “suç örgütü” iddiası çeşitli mahkemeler ve savcılıklar tarafından müteaddit defalar araştırılmış ve soruşturulmuştur. İlgili mahkeme ve savcılılıklar, bu konuda, aynı kanun maddesi çerçevesinde yaptıkları soruşturmalar ve yargılamalar neticesinde, Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımızı hedef alan “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” iddiasının gerçek dışı olduğuna karar vermişlerdir. Dolayısıyla bu iddianın asılsız olduğu halihazırda yargı kararlarıyla da sabittir.

ÜÇÜNCÜSÜ:TCK. 220. Maddesinde tanımlanan “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçunun kanuni unsurlarının hiçbiri bu soruşturma dosyasında oluşmamıştır.

Şimdi bu sözde “suç örgütü” iddiasının asılsızlığını ortaya koyan somut açıklama ve delillerimizi daha detaylı bir biçimde inceleyelim:

Fihrist

1.1. Fahri Başkanımız Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımızın oluşturduğu TBAV camiası, ortak fikri ve kültürel değerler etrafında bir araya gelmiş kişilerden oluşan bir “sivil toplum kuruluşu”dur, asla bir “suç örgütü” değildir.
1.2. Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımız, adli sicil kayıtları tertemiz olan, iyi eğitimli, iş ve sosyal çevrelerinde örnek gösterilen, güzel ahlaklı insanlardır
1.3. Sayın Adnan Oktar ve TBAV camiası mensupları “örgüt” suçlamasından daha önce bir çok kez yargı önünde aklandığından dolayı söz konusu soruşturma mükerrerdir.
1.4. TCK 220 maddesinde tanımlanan “örgüt” suçunun hukuki unsurları oluşmamıştır
1.5. Suç örgütünün gerekliliği olan“amaç suç” bulunmamaktadır
1.6. Suç örgütünün gerekliliği olan “hiyerarşik yapı” arkadaş camiamız içerisinde yoktur
1.7. Suç örgütü olmanın doğal bir sonucu olan “zenginleşme” unsuru arkadaş camiamızda gerçekleşmemiştir
1.8. Örgüt yapısının gerektirdiği “korkutucu atmosfer” arkadaş camiamızda yoktur
1.9. Sayın Adnan Oktar ve TBAV camiası mensubu arkadaşlarımızın “suç örgütü” olmadığını ortaya koyanbilimsel mütalaalar
1.10. Arkadaş camiamız hakkında sözde “terör örgütü” yakıştırması yapmak haksız ve hukuksuzdur
1.11. Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik sözde “silahlı suç örgütü” iddiası hukuka ve gerçeklere aykırıdır, TCK m.220/3’de tanımlanan “silahlı örgüt” suçunun hukuki unsurları dosyamızda oluşmamıştır
1.12. Ülkemizde benzer yapıya sahip çok sayıda inanç gurubu vardır, bunlara da “örgüt” mü denecektir?